กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุรัตน์  ศรีลาชัย
ค.บ.ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาราะภาษาไทย
นางสุนีย์  โยโส 
ศษ.บ.ภาษาไทย


นางสาวนุชจุรี  ทองกำ
ค.บ.ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้