กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
วท.บ.ศึกษาศาสตร์-เกษตร
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

นายประหยัด  บุตะเคียน
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้