กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
วท.บ.ศึกษาศาสตร์-เกษตร
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวชนกนันท์  พลภักดี
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวศิริลักษณ์  สะสาง
ค.บ.การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์นางสาวขวัญฤดี  พงเมือง
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายประหยัด  บุตะเคียน
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้