กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นายทวีศักดิ์  กระจาย
ค.บ.ฟิสิกส์
กศ.ม.การบริหารการศึกษา


นางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - เคมี


นางสาววิภาพร  แก้วรักษา
วท.บ.เคมีนายพิชิต   เสนคำสอน
ครูผู้ช่วย
ค.บ.ฟิสิกส์

 


นางชลลัดดา  มากนวล
ครูชำนาญการ
วท.บ.เคมี

แผนการจัดการเรียนรู้