กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายทวีศักดิ์  กระจาย
ค.บ.ฟิสิกส์
กศ.ม.การบริหารการศึกษานางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - เคมีนางสาววิภาพร  แก้วรักษา
วท.บ.เคมี

แผนการจัดการเรียนรู้