กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี

นางสาวชนกนันท์  พลภักดี
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายทวีศักดิ์  กระจาย
ค.บ.ฟิสิกส์
กศ.ม.การบริหารการศึกษา


นางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - เคมี

นางวิภาพร  แก้วรักษา
วท.บ.เคมี


นายพิชิต   เสนคำสอน
ค.บ.ฟิสิกส์

นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์  สะสาง
ค.บ.การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์นางชลลัดดา  มากนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
วท.บ.เคมี

 

นางสาวอรอุมา  ขันทอง
วท.บ.ชีววิทยา

นางสาวขวัญฤดี   พงเมือง
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

แผนการจัดการเรียนรู้