ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมศักดิ์  ศรีแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. 2534 - 2543

นายสมชัย  เย็นสมุทร
ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. 2543 - 2544
นายโอภาส  สายคำพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2544 - 2
555

นายกฤษดา  รัตนพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2555 -  2560

นายธีวราช    อ่อนหวาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2560 - 2564
นายสถาน  ปรางมาศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน