กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางณัฏฐนันท์ สินธุพงษ์
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์


นายวรวุฒิ  โพธิ์ทิพย์
ค.บ.คณิตศาสตร์นายอภิวิชญ์  ธรรมพรพิทวัส
ค.บ.คณิตศาสตร์

นางสาวอรอนงค์  ศรีบริบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
วท.บ.สถิติประยุกต

แผนการจัดการเรียนรู้