นางสาวอรนุช  วันคำ
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางอัมพร  แพงมา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางสุภาพร  ชิตภักดิ์
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

 

 

นางรัตนา  ทองมั่น
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางสาวศิริมาภรณ์  ทาทอง
ศศ.บ.ภาษาจีน

แผนการจัดการเรียนรู้