กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรนุช  วันคำ
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางอัมพร  แพงมา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางสุภาพร  ชิตภักดิ์
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

 

 

นางรัตนา  ทองมั่น
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางสาวศิริมาภรณ์  ทาทอง
ศศ.บ.ภาษาจีน

นางสาวพัชรี พันธ์แก่น
คบ.การสอนภาษาจีน

แผนการจัดการเรียนรู้