กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรนุช  วันคำ
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางอัมพร  แพงมา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา

 

 

 

 

นางสุภาพร  ชิตภักดิ์
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

นางรัตนา  ทองมั่น
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา


Miss.ReynalynAlcoran Efogon


นายกิตติศักดิ์  สวัสดิ์นะที
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ ภาษาจีนและการสื่อสาร

แผนการจัดการเรียนรู้