กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรนุช  วันคำ
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางอัมพร  แพงมา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา

 

 

 

 

นายสุภาพร  ชิตภักดิ์
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

นางรัตนา  ทองมั่น
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษาMr.Mark  Antonyนางสาวสุชาดา คำใสขาว
ศศ.บ.ภาษาจีน

แผนการจัดการเรียนรู้