กลุ่มบริหาร

นายธีวราช  อ่อนหวาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา

 

นายนิติวัฒน์ โนนน้อย
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป


 

นางอัมพร  แพงมา
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ      

นางพิมพ์พิลาส  รัตนพันธ์
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ นโยบาย และแผนงานนางรัตนา ทองมั่น
 หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสุภาพร ชิตภักดิ์
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล