กลุ่มบริหาร

นายธีวราช  อ่อนหวาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา

 

นายนิติวัฒน์ โนนน้อย
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป


นางอัมพร  แพงมา
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ      

นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
นโยบาย และแผนงาน

นางรัตนา ทองมั่น
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล