นายสถาน   ปรางมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา
   
       
    นายพรหมพงษ์ โรจนหิรัญภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา
   
นางอัมพร   แพงมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางพิมพ์พิลาส  รัตนพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ นโยบาย และแผนงาน
นางสุภาพร  ชิตภักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายธฤต   ชำนิกุล
หัวหน้างานกิจการนักเรียน