บุคลากรโรงเรียนละลมวิทยา

นายธีวราช อ่อนหวาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา
กศ.ม.บริหารการศึกษา
นางอัมพร แพงมา
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางสุภาพร  ชิตภักดิ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุกัญญา ยุติมิตร
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
นางสาวบานเย็น  บุตะมี
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ดนตรีศึกษา
กศ.ม.บริหารการศึกษา
นายทวีศักดิ์ กระจาย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
กศ.ม.การบริหารการศึกษ
นางรัตนา  ทองมั่น
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา
นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวชนกนันท์  พลภักดี
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร
นางพิมพ์พิลาส  รัตนพันธ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
นางสาวลำพู ศรีลาชัย
ครู
ศศ.บ.รัฐศาสตร
นางสาวสุรัตน์  ศรีลาชัย
  ตำแหน่ง ครู
กศ.บ.ภาษาไทย
นายวรวุฒิ โพธิ์ทิพย์
ครชำนาญการ
ค.บ.คณิตศาสตร์
นายสุนีย์ เสนคราม 
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.ภาษาไทย
นางวิภาพร  แก้วรักษา
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วท.บ.เคมี

นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

นางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
ครู
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - เคมี
นางณัฏฐนันท์  สินธุพงษ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นายสิทธิโชค แว่นแก้ว
ครู
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
(การฝึกและการจัดการกีฬา)
นายอภิวิชญ์  ธรรมพรพิทวัส
ครู
ค.บ.คณิตศาสตร
นางสาวอรนุช  วันคำ
ครู
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาวปาลิตา  เผ่าภูรี
ครู
ค.บ.สังคมศึกษา
นายณัฐพงศ์  วงศ์จอม
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร
นางสาวอรอุมา  ขันทอง
ครู
วท.บ.ชีววิทยา
นางสาวนุชจุรี  ทองกำ
ครู
ค.บ.ภาษาไทย
นางชลลัดดา  มากนวล
ครูชำนาญการ
วท.บ.เคมี
นางสาวศิลิลักษณ์   สะสาง
ครูผู้ช่วย
ค.บ.การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์
นายพิชิต   เสนคำสอน
ครูผู้ช่วย
ค.บ.ฟิสิกส์
นางสาวขวัญฤดี  พงเมือง
พนักงานราชการ
บ.ธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายประหยัด  บุตะเคียน
พนักงานราชการ
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายศรเพ็ชร  คำศรี
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ พลศึกษา

นายวิศิษฏ์  จันทร์ทรงกลิ่น
ครูธุรการ
วท.บ.คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Miss.ReynalynAlcoran Efogon
ครูต่างชาติ
นายกิตติศักดิ์  สวัสดิ์นะที
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ ภาษาจีนและการสื่อสาร
นายสรัน  มะปรางค์
ช่างไม้
มัธยมศึกษาปีที่ 6
นายวิเศษ  เจือจันทร์
ช่างไฟฟ้า
ปกศ.ชั้นสูง
นางสำรวย  วงเพ็ง
นักการภารโรง
มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอรอนงค์  ศรีบริบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
วท.บ.สถิติประยุกต
นายณรงค์   หมั้นคง
ครูอัตราจ้าง
วท.บ.เกษตรศาสตร์