บุคลากรโรงเรียนละลมวิทยา

นายธีวราช อ่อนหวาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางอัมพร แพงมา
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางสุภาพร  ชิตภักดิ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

 

 

นางสุกัญญา ยุติมิตร
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

นางสาวบานเย็น  บุตะมี
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ดนตรีศึกษา
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นายทวีศักดิ์ กระจาย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
กศ.ม.การบริหารการศึกษนางรัตนา  ทองมั่น
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวชนกนันท์  พลภักดี
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร

นางพิมพ์พิลาส  รัตนพันธ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

นางสาวลำพู ศรีลาชัย
ครู
ศศ.บ.รัฐศาสตร

นางสาวสุรัตน์  ศรีลาชัย
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กศ.บ.ภาษาไทย

 

นายวรวุฒิ โพธิ์ทิพย์
ครู
ค.บ.คณิตศาสตร์

นายสุนีย์  โยโส
ครู
ศษ.บ.ภาษาไทย

นายนางวิภาพร  แก้วรักษา
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
วท.บ.เคมี

นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
ครู
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน


นางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
ครู
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - เคมี

นางณัฏฐนันท์  สินธุพงษ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายสิทธิโชค แว่นแก้ว
ครู
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
(การฝึกและการจัดการกีฬา)

นายอภิวิชญ์  ธรรมพรพิทวัส
ครู
ค.บ.คณิตศาสตรนางสาวอรนุช  วันคำ
ครู
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวปาลิตา  เผ่าภูรี
ครูผู้ช่วย
ค.บ.สังคมศึกษา

นายณัฐพงศ์  วงศ์จอม
ครูผู้ช่วย
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์

นางสาวอรอุมา  ขันทอง
ครูผู้ช่วย
วท.บ.ชีววิทยา

นางสาวนุชจุรี  ทองกำ
ครูผู้ช่วย
ค.บ.ภาษาไทย

นางสาวขวัญฤดี  พงเมือง
พนักงานราชการ
บ.ธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายประหยัด  บุตะเคียน
พนักงานราชการ
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายศรเพ็ชร คำศรี
ครูอัตราจ้าง
ศศ.บ พลศึกษา

 

นายประหยัด  เอมโอษฐ
ครูอัตราจ้าง
คบ.ทัศนศิลป์ศึกษา

นายวิศิษฏ์  จันทร์ทรงกลิ่น
ครูธุรการ
วท.บ.คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม


Mr.Mark Antony
ครูชาวต่างชาต

 

นายสรัน  มะปรางค์
ช่างครุภัณฑ์ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายวิเศษ  เจือจันทร์
ช่างไฟฟ้า 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6


นางสำรวย  วงเพ็ง
นักการภารโรง
มัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวปาริตา  พรมโคตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู


นางสาวศิริวิมล  ท้องแม้น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูนางสาวรัตติยา  พรมจักร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

นางสาวพนิดา ปัญญา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

นางสาวสุชาดา  มีดินดำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู