บุคลากรโรงเรียนละลมวิทยา

นายสถาน   ปรางมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นายพรหมพงษ์ โรจนหิรัญภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา


นางอัมพร แพงมา
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางสาวสุกัญญา ยุติมิตร
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
นางสุภาพร  ชิตภักดิ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
นางรัตนา  ทองมั่น
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา
นางบานเย็น ภูรักษา 
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ดนตรีศึกษา
กศ.ม.บริหารการศึกษา
นางสาวชนกนันท์  พลภักดี
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร
นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นางพิมพ์พิลาส  รัตนพันธ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
นางณัฏฐนันท์  สินธุพงษ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นายทวีศักดิ์  กระจาย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
กศ.ม.การบริหารการศึกษ
นางวิภาพร  แก้วรักษา
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วท.บ.เคมี์
นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
นายสุนีย์ เสนคราม 
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.ภาษาไทย
นางชลลัดดา  มากนวล
ครูชำนาญการ
วท.บ.เคมี

นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

นายวรวุฒิ โพธิ์ทิพย์
ครชำนาญการ
ค.บ.คณิตศาสตร
นายอภิวิชญ์  ธรรมพรพิทวัส
ครูชำนาญการ
ค.บ.คณิตศาสตร
นางสาวลำพู ศรีลาชัย
ครู
ศศ.บ.รัฐศาสตร
นางสาวอรนุช  วันคำ
ครู
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
ครู
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - เคมี
นายสิทธิโชค แว่นแก้ว
ครู
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
(การฝึกและการจัดการกีฬา)
นางสาวสุรัตน์  ศรีลาชัย
  ตำแหน่ง ครู
กศ.บ.ภาษาไทย
นางสาวปาลิตา  เผ่าภูรี
ครู
ค.บ.สังคมศึกษา
นางสาวอรอุมา  ขันทอง
ครู
วท.บ.ชีววิทยา
นางสาวนุชจุรี  ทองกำ
ครู
ค.บ.ภาษาไทย
นางสาวศิริลักษณ์   สะสาง
ครู
ค.บ.การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์
นายพิชิต   เสนคำสอน
ครู
ค.บ.ฟิสิกส์
นายณัฐพงศ์  วงศ์จอม
ครู
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร
นายประหยัด  บุตะเคียน
พนักงานราชการ
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายวิศิษฏ์  จันทร์ทรงกลิ่น
ครูธุรการ
วท.บ.คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

นางสาวขวัญฤดี  พงเมือง
พนักงานราชการ
บ.ธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวพัชรี พันธ์แก่น
ครูอัตราจ้าง
ค.บ.การสอนภาษาจีน
นายวิเศษ  เจือจันทร์
ช่างไฟฟ้า
ปกศ.ชั้นสูง
       
นางสำรวย  วงเพ็ง
นักการภารโรง
มัธยมศึกษาปีที่ 6