นายสถาน   ปรางมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นายพรหมพงษ์ โรจนหิรัญภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา
กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา


นางอัมพร แพงมา
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางสุภาพร  ชิตภักดิ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
นางรัตนา  ทองมั่น
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
กศ.ม.บริหารการศึกษา
นางบานเย็น ภูรักษา 
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ค.บ.ดนตรีศึกษา
กศ.ม.บริหารการศึกษา
นางสาวชนกนันท์  พลภักดี
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นางพิมพ์พิลาส  รัตนพันธ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
นางณัฏฐนันท์  สินธุพงษ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นายธฤต ชำนิกุล
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นางวิภาพร  แก้วรักษา
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วท.บ.เคมี์
นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
นางสุนีย์ เสนคราม 
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ.ภาษาไทย
นางชลลัดดา  มากนวล
ครูชำนาญการ
วท.บ.เคมี
นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
ครูชำนาญการ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

นายวรวุฒิ โพธิ์ทิพย์
ครชำนาญการ
ค.บ.คณิตศาสตร์

นายอภิวิชญ์  ธรรมพรพิทวัส
ครูชำนาญการ
ค.บ.คณิตศาสตร์
นางสาวลำพู ศรีลาชัย
ครูชำนาญการ
ศศ.บ.รัฐศาสตร
นางสาวอรนุช  วันคำ
ครูชำนาญการ
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาวผ่องพรรณ  คำโสภา
ครูชำนาญการ
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - เคมี
นายสิทธิโชค แว่นแก้ว
ครูชำนาญการ
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
(การฝึกและการจัดการกีฬา)
นางสาวสุรัตน์  ศรีลาชัย
  ตำแหน่ง ครู
กศ.บ.ภาษาไทย
นางสาวปาลิตา  เผ่าภูรี
ครู
ค.บ.สังคมศึกษา
นางสาวอรอุมา  ขันทอง
ครู
วท.บ.ชีววิทยา
นางสาวนุชจุรี  ทองกำ
ครู
ค.บ.ภาษาไทย
นางสาวศิริลักษณ์   สะสาง
ครู
ค.บ.การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์
นายพิชิต   เสนคำสอน
ครู
ค.บ.ฟิสิกส์
นายณัฐพงศ์  วงศ์จอม
ครู
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร
นางสาวอาทิตยา ศรีหาบุตร
ครู
ศษ.บ.ศิลปศึกษา
นางสาวศิริมาภรณ์  ทาทอง
ครู
ศศ.บ.ภาษาจีน

นายประหยัด  บุตะเคียน
พนักงานราชการ
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวขวัญฤดี พงเมือง
พนักงานราชการ
บธ..บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวิศิษฏ์  จันทร์ทรงกลิ่น
ครูธุรการ
วท.บ.คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
นางสาวพิชญลักษณ์  นิตยวรรณ
ครูอัตราจ้าง
กศ.บ.คณิตศาสตร์
     
  นายวิเศษ  เจือจันทร์
ช่างไฟฟ้า
ปกศ.ชั้นสูง
  นางสำรวย  วงเพ็ง
นักการภารโรง
มัธยมศึกษาปีที่ 6
 
   

 

นางสาวปิยฉัตร  บัวแสน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวรุ่งทิวา   สุดสายเนตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาฟิสิกส์
นางสาววราภรณ์  อุดรพันธ์ 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชานาฏศิลป์