กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายสิทธิโชค แว่นแก้ว
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายศรเพ็ชร  คำศรี
ศศ.บ พลศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้