กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

นางสาวบานเย็น  บุตะมี
ค.บ.ดนตรีศึกษา
กศ.ม.บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

แผนการจัดการเรียนรู้