นางบานเย็น ภูรักษา 
ค.บ.ดนตรีศึกษา
กศ.ม.บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  นางสาวอาทิตยา ศรีหาบุตร
ศษ.บ.ศิลปศึกษา

 

แผนการจัดการเรียนรู้