นางสาวปาลิตา  เผ่าภูรี
ค.บ.สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวลำพู ศรีลาชัย
ศศ.บ.รัฐศาสตร์

นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
บธ.บ.การบริหารทั่วไป
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

นางพิมพ์พิลาส  รัตนพันธ์
ค.บ.สังคมศึกษา
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

นายณัฐพงศ์  วงศ์จอม
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร

แผนการจัดการเรียนรู้