กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

นางพิมพ์พิลาส  รัตนพันธ์
์หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค.บ.สังคมศึกษา
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน


 

างสาวสุกัญญา  ยุติมิตร
บธ.บ.การบริหารทั่วไป
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนนางสาวลำพู ศรีลาชัย
ศศ.บ.รัฐศาสตร

นายนิติวัฒน์  โนนน้อย
บธ.บ.การบริหารทั่วไป
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

นางสาวปาลิตา  เผ่าภูรี
ค.บ.สังคมศึกษา

 

 

นายณัฐพงศ์  วงศ์จอม
ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร

แผนการจัดการเรียนรู้