ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานกิจการนักเรียน

งานธุรการ

รายการสื่อ DLIT
โครงสร้างหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 
กิจกรรมลดเวลาเรียน 
        เพิ่มเวลารู้
ข้อมูลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
บอร์โทรศัพท์คณะครู บุคลากร
ผลงานทางวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน

ตรวจล็อตเตอรี่
สพม.28
ครูไทย
ครูวันดี
สพฐ.
สมศ

 

อบรมโรงเรียนสุขภาวะสร้างชาติ ทำบุญตักบาตรวันพระ
วันวิทยาศาสตร์65 สพม.ศกยส.เกมส ์2022
อบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 65 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  65

 


โรงเรียนละลมวิทยา 49 หมู่ 4 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140
โทรศัพท์  045-920112 E-mail : lalomwit.school@gmail.com