ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานกิจการนักเรียน

งานธุรการ

รายการสื่อ DLIT
โครงสร้างหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 
กิจกรรมลดเวลาเรียน 
        เพิ่มเวลารู้
ข้อมูลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
บอร์โทรศัพท์คณะครู บุคลากร
ผลงานทางวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน

ตรวจล็อตเตอรี่
สพม.28
ครูไทย
ครูวันดี
สพฐ.
สมศ

 

อบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 65 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  65
นิเทศและติดตาม สหวิทยาเขตขุขันธ์1/2565 พิธีไหว้ครู  2565

 


โรงเรียนละลมวิทยา 49 หมู่ 4 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140
โทรศัพท์  045-920112 E-mail : lalomwit.school@gmail.com