รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น 

ชื่อเรื่อง      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น 
ผู้ศึกษา      นายวรวุฒิ   ศรีโพธิ์
สังกัด       โรงเรียนละลมวิทยา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ศึกษา     พ.ศ. 2559

บทคัดย่อ

               รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่องยีนและโครโมโซม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ 80/80 และ 0.5 ตามลำดับ    2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่องยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่องยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
               กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละลมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 34 คน เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา คือ เรื่อง ยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จำนวน 8 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8  แผน  3) แบบวัดผลและประเมินผล ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.75 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.25 – 1.00  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t - test (paired Sample T- Test) ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้
      1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่องยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 เล่ม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่ากับ 86.35/85.00 และ 0.7837 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 และ 0.5 ตามลำดับ
      2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่องยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
      3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่องยีนและโครโมโซมโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (= 4.52, S.D. = 0.62)

 

 

 

     

 

 

 

โรงเรียนละลมวิทยา 49 หมู่ 4 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140
โทรศัพท์  045-920112 E-mail : lalomwit.school@gmail.com