!! ดาวโหลดเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนละลมวิทยา !! 

ประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายปีการศึกษา-2564
รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2563-โรงเรียนละลมวิทยา
SAR โรงเรียนละลมวิทยา-ปีการศึกษา 2563
แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง กันยายน 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564-

โรงเรียนละลมวิทยา 49 หมู่ 4 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140
โทรศัพท์  045-920112 E-mail : lalomwit.school@gmail.com

h