!! ดาวโหลดเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนละลมวิทยา !! 

== งานการเงิน ==

- คู่มือปฏิบัติงานการเงิน
- แนวทางการใช้เงินอุดหนุน


== งานแผน ==

- โครงสร้างการบริหาร
- แผนปฏิบัติการ แบบตาราง 61 
-
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563


== งานธุรการ ==

- คู่มืองานสารบรรณ
พรรณนางานสารบรรณ
-
ระเบียบงานสารบรรณแก้ไขฉบับบที่ 2 พ.ศ.2548
-
ระเบียบงานสารบรรณ 2526

== งานกิจการนักเรียน ==
- ระเบียบเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนละลมวิทยา
- คู่มือครูและนักเรียนโรงเรียนละลมวิทยา
-
ระเบียบโรงเรียนละลมวิทยา-พ.ศ.2556
-
ระเบียบโรงเรียนละลมวิทยาว่าด้วยการยกย่องชมเชยนักเรียน
-
 กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- พรรณนางานกิจการนักเรียน
- รายงานการออกเยี่ยมบ้าน
-
รายงานผลโครงการวัยเรียนวัยใสห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
ภาพกิจกรรมการพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย-คุณธรรม-จริยธรรรม

== งานวิชาการ ==
พรรณนางานวิชาการ
แบบฟอร์มงานวิชาการ
- คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 60
- ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาฝ่ายบริหารงานวิชาการ
- ประเมินงานวิชาการ
- สารสนเทศวิชาการ


== งานบุคคล ==
พรรณนางานบุคคล
คำสั่งแม่บท
รายชื่อบุคลากร
ใบลา
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

== งานประกันคุณภาพภายใน ==
- รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
- รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปี 2562

 

โรงเรียนละลมวิทยา 49 หมู่ 4 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140
โทรศัพท์  045-920112 E-mail : lalomwit.school@gmail.com

h