!! ดาวโหลดเอกสารภายในโรงเรียนละลมวิทยา !!
== เอกสารงานการเงิน ==
-- ขออนุญาตใช้รถยนต์
-- บันทึกยืมเงิน
-- ประมานการค่าใช้จ่าย
-- รายงานการเดินทางไปราชการ

== เอกสารงานธุรการ ==
-- ตัวอย่างหนังสือออก
-- ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียน
-- ตัวอย่างบันทึกข้อความ

 

     

 

 

 

โรงเรียนละลมวิทยา 49 หมู่ 4 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140
โทรศัพท์  045-920112 E-mail : lalomwit.school@gmail.com


h