นายธีวราช  อ่อนหวาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯรายการสื่อ DLIT
โครงสร้างหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 
กิจกรรมลดเวลาเรียน 
        เพิ่มเวลารู้

ข้อมูลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ข้อมูลการกู้ยืม กยศ.
เบอร์โทรศัพท์คณะครู บุคลากร
ผลงานทางวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน

ตรวจล็อตเตอรี่
สพม.28
ครูไทย
ครูวันดี
สพฐ.
สมศ.

 ข่าว/ กิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
วันที่13-15 กุมภาพัน  2562โรงเรียนละลมวิทยาจัดกิจ กรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ- เ นตรนารีประจำปีการศึกษา2561  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรีย นละลมวิทยา...

คลิกดูภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 28 ปี
วันที่29 มกราคม 2562 คณะกรรมการสถานศึกษา       
คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนละลมวิทยา ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  และ
ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุlสงค์จำนวน 9รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนา โรงเรียนละลมวิทยา
ครบรอบ 28 ปี


คลิกดูภาพกิจกรรม
       

กิจกรรมรณรงค์กำจัดขยะ
วันที่ 9 มกราคม 2562 โรงเรียนละลมวิทยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลละลม นำนักเรียนและอาสาสมัคร ร่วมเดินรณรงค์กำจัดขยะและคัดแยก ขยะ ตามถนนสายละลม-แซร์ไปร

คลิกดูภาพกิจกรรม

งานกาชาดประจำปี 2561-2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2561
โรงเรียนละลมวิทยาร่วมกับส่วนราชการอำเภอภูสิงห์ 
ร่วมกิจกรรม จิตอาสาช่วยธารากาชาด ในงานปีใหม่สี่เผ่าไทย
จังหว ัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561-2562 ณ ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ

คลิกดูภาพกิจกรรม
       

กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนละลมวิทยาจัดกิจกรรม  วันคริสมาสประจำปีการศึ กษา2561               
ณ หอประชุมโรงเรียนละลมวิทย

คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
วันที่12-14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนละลมวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี
ีการศึกษา  2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนละลมวิทยา


คลิกดูภาพกิจกรรม
       

พิธีถวายราชสดุดี
.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธี
ถวายราชสดุดีพระมหาธีรราชเจ้าประจำปีการศึกษา2561
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนละลมวิทยา

คลิกดูภาพกิจกรรม

วันลอยกระทง 2561
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนละลมวิทยาร่วม กับองค์การบริหารส่วนตำบลละลม.สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง ประจำป ี2561
ณ หนองระหารบ้านละลม

คลิกดูภาพกิจกรรม
       
วันพบผู้ปกครอง
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 อบรมบรรยายธรรมพระธรรมฑูต  เทศนาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561

คลิกดูภาพกิจกรรม

ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนศีล 5
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนละลมวิทยา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนศีล5และ รับมอบโล่เกียรติบัตรโรงเรียนศีล5 ระดับเพชร ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คลิกดูภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนละลมวิทยา 49 หมู่ 4 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140
โทรศัพท์  045-920112 E-mail : lalomwit.school@gmail.com